Членство

Членство към Българско дружество по неврология

Членска карта

Кой може да членува

Всяко физическо лице – лекар, който има призната правоспособност да упражнява професията или заема академична изследователска или административна длъжност и/или практикува професията може да бъде пълноправен член на дружеството. Приемането на член се решава обикновено с мнозинство от Управителния Съвет.

Такса

Членският внос за една година е в размер на 20 лева.

Права и предимства

  • Редуцирани такси за участие в събитията, организирани от БДН
  • Издадаване на нови членски карти на всеки член на Дружеството, заплатил членски внос за съответната година
  • Списание Българска Неврология
  • Всеки член има право да участва в управлението на Дружеството, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава
  • С допълнителните права можете да се запознаете в чл. 8 от Устава на Дружеството (2.77mb)

Процедура

  1. Подайте писмено заявление (0.175mb) на neurologybg@gmail.com или в Седалището на Дружеството
  2. Изчакайте Вашето одобрение за членство
  3. Заплатете Вашата такса в рамките на календарната година до 31 март по някой от изброените начини
  4. Получете Вашата членска карта в Седалището на Дружеството или на предстоящото събитие в рамките на годината

Плащане

Можете да заплатите Вашия членски внос:

По банков път чрез превод в сметката на Дружеството.

UNICREDIT BULBANK
Адрес: София 1000 Пл. Света Неделя 7
Булстат: ЕИК 831919536
Банков код: BIC UNCRBGSF
Филиал: София Царевец
Клиентски №: 010813338
IBAN: BG04 UNCR 9660 1081 3338 13
Българско дружество по неврология
София 1113, ул. „Любен Русев” №1

Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашите три имена, както и „членски внос за xxxx година“

На място в Седалището на Българско дружество по неврология

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св Наум”
София, ул. „Любен Русев” №1
ет. 2, кабинет 5
лице за контакт: г-жа Петя Несторова
тел. 02/ 970 22 24
от 08:00 до 14:00 часа

Валидност

Вашата членска карта е валидна една година.
Цялата информация относно правата и задълженията на членовете е налична в публикувания устав на Българско дружество по неврология“ (2.77mb)

Членство в Регионален Клон

Кой може да членува

Всяко физическо лице – лекар, който има призната правоспособност да упражнява професията или заема академична изследователска или административна длъжност и/или практикува професията може да бъде пълноправен член на дружеството. Приемането на член се решава обикновено с мнозинство от Управителния Съвет.

Процедура

Моля свържете се с председателя на региналния клон, който представлява интерес за Вас.