Мисия

Българското дружество по неврология е организация, която има научни и практически цели. През последните години организацията беше съсредоточена предимно в организиране на национални конгреси. Това доведе до намаляване на интереса на колегите към участие в дружеството. Всъщност нейните цели би трябвало да са много по-широки. Дружеството трябва да заеме своето подобаващо място сред останалите научни дружества в страната и чужбина и сред обществото. Трябва да се превърне в организация, която провежда политика в областта на неврологията и на здравеопазването. За постигане на тези цели ръководството си поставя следните приоритетни задачи:

  1. Създаване на регионални областни структури на дружеството. Всяка такава структура ще извършва самостоятелна научна дейност. Ще защитава интересите на невролозите и ще поставя проблемите пред ръководството.
  2. Организиране на постоянното обучение на невролозите, съобразно с европейските стандарти. Водеща роля в тази насока трябва да поемат регионалните организации.
  3. Организиране на обучение на общопрактикуващите лекари. Те трябва добре да познават неврологичните заболявания за да осъзнаят необходимостта от навременно насочване за консултация с невролог.
  4. Засилване на контактите с други Европейски дружества по неврология. Организирането на съвместни научни мероприятия ще даде възможност за опознаване на начина на работа на нашите колеги от други европейски държави.
  5. Представяне на проблемите на невролозите пред здравните институции с оглед подобряване на условията на работа.

Надяваме се през нашия мандат да успеем да издигнем ролята на дружеството, така че то да стане желано от всеки невролог.

Акад. Иван Миланов