Кратка история на Българското дружеството по неврология

(Българско нервно-психиатрично дружество, Секцията на лекарите невролози и психиатри към Българския лекарски съюз, Секция на невролози, психиатри и неврохирурзи при Републиканското научно дружество на терапевтите в България,  Републиканско научно медицинско дружество на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България,  Републиканското научно дружество по неврология,  Научно медицинско дружество по неврология, Българско дружество по неврология)

Ръководства на дружеството

1929 г. – председател проф. Н. Кръстников, а подпредседател – проф. А. Янишевски (Българско нервно-психиатрично дружество)

1933 г. – председател проф. Н. Попов, подпредседател д-р Паяков, секретари: д-р Л. Русев и д-р Тр. Запрянов, касиер д-р Антонов.

1936 г. – председател проф. Н. Попов, подпредседател д-р Л. Русев

1945 г. -  председател д-р Кирил Чолаков, подпредседател д-р Велко Македонски, секретар – д-р Васил Зеленодръвски (Секция на лекарите невролози и психиатри към Българския лекарски съюз, учредена на 22.05.1945 г.)

1946 г. – председател: д-р Н. Боев, подпредседател: д-р В. Македонски, секретар: д-р Д. Даскалов.

1949 г. – Секция на невролозите и психиатрите към Съюза на здравните работници в България.

1952 г. – Секция на невролози, психиатри и неврохирурзи при Републиканското научно дружество на терапевтите в България.  

1956 г. председател доц. Ем. Шаранков и членове: П. Никоевски, П. Петров, Ат. Атанасов, Шивачева, Сахатчиева, Ванев; ревизионна комисия: Ив. Георгиев, Ат. Петров, Б. Йорданов.

1959 г. председател Г. Узунов, секретар Ив. Георгиев и членове Вл. Иванов, М. Тепсиева, Н. Апостолова, Н. Антонов, Й. Хаджиева.

1961 г. (м. март) Г. Настев, С. Божинов, Вл. Иванов, К. Пернов, Ст. Добрева, Р. Рашев, К. Миленков.

1961 г. (ноември) – председател акад. Г. Узунов, зам. председател проф. Г. Настев, секретар д-р Т. Генчев и членове – проф. К. Чолаков, проф. Тр. Запрянов, проф. С. Божинов, проф. Е. Шаранков,  ст. н. сътр. Г. Ганев, ст. н. сътр. Вл. Иванов, доц. Р. Койнов, д-р Ст. Добрева, д-р Г. Николов и д-р. И. Иванчев (Републиканско научно медицинско дружество на невролозите и психиатрите в България,  учредено на 25.11.1961 г. )

1963 г. – председател акад. Г. Узунов, членове:  Е. Ацев, С. Божинов, Г. Ганев, Ст. Добрева, К. Заимов, Б. Йорданов, К. Михайлов, П. Овчарова, Ст. Пенчев, П. Петров, Г. Савов, Ем. Шаранков. („Републиканско научно медицинско дружество на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България”)

1965 г. –  председател проф. Ем. Шаранков, секретар д-р К. Цафаров, касиер д-р Т. Станкушев.

1967 г. – председател проф. Г. Настев, зам. председатели проф. Г. Савов и проф. И. Темков, секретар ст. н. с. Т. Генчев, касиер д-р Ч. Мерджанов и членове проф. Г. Ганев и д-р Й. Стоименов.

1969 г. – председател проф. Г. Настев, зам. председатели проф. Г. Савов и доц. Хр. Христозов, секретар доц. Т. Генчев, касиер Ч. Мерджанов, членове: Ив. Темков, В. Митков, Н. Кючуков, П. Иванов.

1971 г. – председател проф. П. Петров; зам председатели Г. Ганев и К. Цафаров ; секретар М. Кючуков, членове Ст. Добрева, Л. Иванова, Н. Кючуков, д-р Ст. Пенчев и проф. Т. Ташев.

1975 г. – председател проф. П. Петров, зам. председатели  проф. Г. Ганев и доц. К. Цафаров, секретар д-р М. Кючуков, членове: Л. Иванова, Й. Стоименов, Н. Кючуков, Ст. Пенчев, Т. Ташев.

1977 г. – председател проф. С. Божинов, проф. Ив. Георгиев, проф. В. Митков, доц. Н. Хубенов, д-р П. Кючуков, д-р Е. Стаменов и д-р Н. Костов. (Републиканското научно дружество по неврология) 

1980 г. – председател проф. П. Овчарова, зам. председатели: проф. Ив. Георгиев, проф. С. Божинов и проф. В. Митков, секретар д-р М. Харизанов и членове: проф. Койнов, проф. Антонов, проф. Хаджиев, проф. Йорданов, доц. Стаменов, д-р Герчев.

1986 г. -  председател проф. Б. Йорданов, зам. председатели проф. Хаджиев и проф. Рашев, секретар – доц. Харизанов. (Научно медицинско дружество по неврология)

1988 г. – председател проф. Д. Хаджиев, секретар М. Харизанов

1991 г. – председател проф.  Д. Хаджиев; секретар М. Харизанов (м. Март), И. Велчева (м. Октомври)

1992 г. – председател проф. Д. Хаджиев, секретар доц. И. Велчева, финансов секретар доц. Б. Герасимов; председател на ревизионната комисия проф. Р. Райчев.

1997 г. – председател проф. П. Стаменова; секретар доц. И. Велчева  и членове: проф. Мавлов, проф. Хаджипетрова, проф. Янчева, доц. Минчев, доц. Чакъров, доц. Герасимов, проф. Кючуков, доц. Манчев, доц. Шотеков, доц. Захариев, доц. Петров. Почетни членове на дружеството: проф. Божинов, проф. Георгиев, проф. Хаджиев, проф. Райчев. Ревизионната комисия: проф. Харизанов, доц. Белопитова, доц. Никоевски.

1999 г. – председател проф. П. Стаменова, зам. председатели проф. Л. Мавлов и проф. Е. Хаджипетрова, главен секретар доц. И. Велчева, финансов секретар доц. Б. Герасимов и членове: проф. М. Кючуков, проф. С. Янчева, доц. Д. Чакъров, доц. И. Манчев, доц. Д. Минчев, доц. И. Петров, доц. П. Шотеков и доц. З. Захариев. (Българско дружество по неврология)

2001 г. – председател проф. Стаменова; зам. председатели: проф. З. Захариев, доц. Д. Георгиев, секретар доц. И. Велчева; членове на Управителния съвет: доц. Ст. Божинов, доц. М. Даскалов, доц. Н. Делева, проф. Ив. Миланов, д-р Митев, доц. И. Петров, доц. Д. Чакъров, проф. П. Шотеков, проф. С. Янчева, доц. И. Манчев и доц. Д. Минчев;  Контролния съвет – доц. Л. Белопитова, доц. О. Григорова и доц. Ю. Петрова.

2006 г. – председател проф. Стаменова;  зам председател проф. Ив. Миланов, гл. секретар доц. И. Велчева; финансов секретар доц. М. Даскалов; членове на  Управителния съвет: проф. П. Шотеков, проф. З. Захариев, доц. Д. Георгиев, проф. И. Петров, доц. Н. Делева, доц. Л. Хараланов, проф. Л. Трайков, доц. Б. Стаменов, доц. Г. Гозманов, д-р Д. Масларов и д-р Д. Балдаранов. Ревизионна комисия: председател доц. О. Григорова и членове доц. П. Цветанов и доц. Е. Василева (Сдружение Българско дружество по неврология). 

2011 г. – председател проф. Ив. Миланов, зам. председател проф. Л. Трайков, почетен председател проф. П. Стаменова и управителен съвет в състав: проф. И. Търнев, доц. Ю. Петрова, доц. П. Колев, доц. М. Миланова, проф. З. Захариев, проф. Н. Делева, проф. М. Даскалов, доц. Д. Масларов, доц. Г. Гозманов, д-р Д. Богданова.

Национални конгреси

Първи национален конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България, се е състоял 4-6.10.1967 г. в гр. София. Той е бил предшестван от 6 национални научни конференции, два румъно-български симпозиума, четири регионални българо-югославски научни срещи, много регионални съвещания и конференции. председател на организационния комитет е Г. Настев, зам. председатели С. Божинов, К. Заимов, Тр. Запрянов, Ив. Темков, Ф. Филипов, секретар: Т. Станкушев. Програмата включва шизофрения и тумори на нервната система. Основните доклади са изнесени от Г. Узунов, Ив. Темков, Ж. Молхов и К. Миленков, Н. Шипковенски, Г. Настев, С. Божинов, Ф. Филипов, Ем. Шаранков. Участват и гост-лектори от Югославия, СССР, Полша, Чехия, Румъния, Италия, САЩ, Куба.

Вторият национален конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България се провежда 5-8.10.1971 г. в София. председател на организационния комитет е Г. Савов, зам. председатели – Г. Ганев и Ив. Темков, отг. секретари – Н. Антонов и Т. Станкушев, секретари – Вл. Боснев, М. Ванев, Л. Карамалаков. Основни теми са съдови заболявания на ЦНС, травми на нервната система, паркинсонизъм и други заболявания на екстрапирамидната система. Пленарното заседание включва три основни доклада, представени от Г. Настев, Г. Савов и Г. Ганев и 17 съдоклада с водещи автори Ив. Темков, Д. Хаджиев, Б. Йорданов, Р. Райчев, Л. Карагьозов, Г .Узунов, П. Петров, М. Ванев, Н. Антонов, Р. Василева, Н. Кючуков, Ем. Ацев, С. Божинов, Ив. Георгиев, Г. Ганев, Г. Савов, Ст. Стоянов.

Третият национален конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България се провежда 16–18.10.1975 г. в София. Техният брой в страната е вече над 800. Организационният комитет е в състав: Г. Ганев – председател, Л. Карагьозов и Т. Ташев – зам. председатели, В. Боснев и Ч. Мерджанов–отг. секретари, К. Максимов, К. Миленков и Р. Райчев – секретари. Участниците от страната са 350, а от чужбина – 40 гости от 12 държави. Основни теми са дистрофични и дисметаболитни заболявания на ЦНС и мускулния апарат, неврози, туморни процеси в задна черепна ямка, лечение на депресивните състояния и импедансни методи за изследване на мозъчното кръвообращение.

Четвърти национален конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България се провежда 3-5.10.1980 г. в София. Въпреки настъпилото разделяне през 1977 г., той е обединен за трите сродни специалности. Участниците от страната са над 350, а от чужбина – 27. Организационния комитет включва: председател проф. Ив. Георгиев, зам. председатели проф. С. Божинов, проф. П. Петров, проф. В. Милев, проф. Н. Узунов, гл. секретари доц. Т. Генчев, д-р В. Боснев. Организиран е със съдействието на Съюза на научните медицински дружества и Научното медицинско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология. Основни теми са епилепсия, заболявания на периферната нервна система, сравнителна възрастова психиатрия, тумори на предна черепна ямка и обща психопатология.

Петият национален конгрес по неврология се е състоял 31.10.-2.11.1986 г. в София. Той е първи самостоятелен конгрес на Научното медицинско дружество по неврология. председател на Организационния комитет е проф. Б. Йорданов, зам. председатели проф. П. Овчарова, проф. Н. Антонов, проф. Р. Койнов, проф. В. Митков, отг.секретар проф. Т. Генчев, секретари доц. М. Харизанов, доц. М. Кючуков, ст.н.с. Ст. Янчева. Конгресът е с международно участие и заедно с 352 български участници, с доклади са се представили и гости от СССР, ГДР, ЧССР, Полша, Куба, ФРГ и Австрия. Направен е обстоен преглед на най-новите постижения в диагностиката (135 доклади и съобщения) и лечението (52 доклада) на заболяванията на нервната система с насоченост към съдовите заболявания на мозъка, патологията на периферната нервна система и социалните аспекти на неврологичните заболявания. Основните доклади са изнесени от Б. Йорданов и Д. Хаджиев.

Шестия национален конгрес по неврология се провежда 29-31.10.1992 г. в салона на ВВМИ с 368 участници. Организационният комитет е в състав: проф. Л. Мавлов-председател, проф. Д. Хаджиев, проф. Р. Рашев, проф. В. Боснев и проф. Н. Каракънев-зам. председатели, доц. Р. Москов, д-р Л. Чипилски, доц. И. Велчева-секретари, д-р М. Даскалов-финансов секретар. По основните теми: заболявания на периферната нервна система, невроинфекции и нарушение на висшите корови функции и в сателитния симпозиум по главоболие са представени 101 съобщения и 163 постера. Гости са проф. Фр. Герстенбранд и проф. Х. Лехнер от Австрия и проф. К.Ф. Клаусен от Германия, които изнасят пленарни доклади.

Седми национален конгрес по неврология се провежда 22-25.10.1997 г. в Пловдив. председател на Организационния комитет е проф. Мавлов, зам. председатели проф. Д. Хаджиев и проф. Е. Хаджипетрова, научен секретар проф. Чалманов. Основни теми са деменции, съдови заболявания на мозъка, главоболие и други болкови синдроми, епилепсия, вариа.

Осми национален конгрес по неврология се провежда 27-30.9.2001 г. в София. Участват 709 невролози и 15 поканени лектори от чужбина. Организационният комитет е с председател проф. П. Шотеков, зам. председател проф. П. Стаменова и финансов секретар д-р Р. Калпачки. Основните теми са мозъчно-съдови заболявания (Д. Хаджиев, П. Шотеков, П. Стаменова), епилепсия (Д. Чавдаров, Л. Белопитова, З. Захариев), невроимунни заболявания (Е. Цветанова, О. Григорова, М. Даскалов), двигателни разстройства (Д. Георгиев, И. Миланов, Н. Никоевски, И. Търнев), актуални терапевтични проблеми в неврологията (Н. Делева, Л. Трайков, В. Мълчанова). Лекторите от чужбина са 15: N. Marschner, F. Horvath, Grigoriadis, G. Sandrini, Antoniono, G. Luef, P. Genton, D. Leys, M. Baulac, G. Dalla Barba, H. Mattle, A. Mironov, M. Cepreganov, M. Vrcakovski. Представени са 14 пленарни доклада и 180 постерни съобщения.

Девети национален конгрес по неврология се провежда 8-10.9.2005 г. в София. Организационния комитет е в състав проф. Стаменова – председател, проф. Миланов и проф. Шотеков – зам. председатели, доц. Велчева-научен секретар и доц. Даскалов – финансов секретар. Водещи български невролози изнасят пленарните доклади по 3-те основни теми: мозъчносъдови заболявания (П. Шотеков, И. Велчева, Д. Масларов и П. Стаменова, В. Бусарски и сътр.) двигателни нарушения (З. Захариев, И. Миланов, И. Търнев) и епилепсия (З. Захариев, М. Рашева, В. Божинова, А. Алексиев, Г. Ганева). Гост-лектори са проф. Костич от Сърбия и проф. Мурешано от Румъния. Програмата включва още 21 сателитни симпозиума, обучителен курс по невропатна болка и 3 постерни сесии със 134 заглавия. Посочват се получени награди за научни постижения на Медицински факултет, София от проф. Ив. Миланов и доц. Л. Трайков. Ръководството на дружеството отчита съдействието си за участие на свои членове в организираната от Европейската федерация Академия за млади невролози в Старе сплави, Чешка република.

Десети юбилеен национален конгрес по неврология се провежда 27-29.6.2007 г. Вземат участие над 600 невролози от цялата страна. Организационния комитет е проф. Стаменова – председател, проф. Захариев, проф. Миланов и проф. Шотеков – зам. председатели, доц. Велчева-научен секретар и доц. Даскалов-финансов секретар. Програмата включва 10 пленарни доклада, 99 научни съобщения 22 специализирани симпозиуми по основните теми на конгреса: невронопротекция (В. Бусарски и гост-лекторите проф. Гехт, проф. Брайнин, проф. Борнщейн, проф. Мурешано) и редки болести в неврологията (В. Божинова, И. Търнев, проф. Сива и проф. Броги)

Единадесети национален конгрес по неврология се провежда 14-16.5.2009 г. в НДК, София. Организационния комитет е в състав проф. Стаменова – председател, проф. Захариев, проф. Миланов и проф. Шотеков – зам. председатели, доц. Велчева-научен секретар и доц. Даскалов-финансов секретар. Основните теми са съвременни методи на изследване в неврологията и болка. Представени са съвременни диагностични и профилактични методи в неврогенетиката (И. Търнев), изследване на походката (Е. Титянова, Б. Стаменов), на автономната нервна система (И. Велчева), на нарушенията на съня (М. Миланова), електрофизиологично мониториране чрез мултимодални евокирани потенциали (Л. Хараланов), приложение на мултимодална образна диагностика в неврологията (И. Костадинова), неврохирургично лечение на болката (В. Бусарски), прехирургична диагностика при терапевтично резистентни епилепсии (П. Димова), телемедицина (Б. Стаменов). Докладите на гост-лекторите са върху главоболие (prof. F. Antonacci), множествена склероза (prof. A. Siva) и болка (prof. V. Costic).

Дванадесети национален конгрес по неврология с международно участие се провежда 19-21.5.2011 г. в к.к. Боровец. Организационния комитет е проф. Стаменова – председател, проф. Захариев, проф. Миланов и проф. Трайков – зам. председатели, доц. Велчева-научен секретар и доц. Даскалов-финансов секретар. Гост-лектори са prof. Antonacci, prof. D. Zee и prof. Evdokimidis. Основна тема е разработването на алгоритми за диагноза и лечение на неврологичните заболявания. Авторски колективи от водещи български невролози представят 18 алгоритъма за диагноза и лечение на основните неврологични заболявания. Научната програма включва още 11 сателитни симпозиума и постерни сесии със 106 постера върху различни неврологични проблеми.

Тринадесети национален конгрес по неврология с международно участие се провежда от 16-19 май 2013 г. в к.к. Златни пясъци. Организационния комитет е с председател чл. кор. Ив. Миланов, зам. председател проф. Л. Трайков, почетен председател проф. П. Стаменова и членове проф. М. Даскалов, проф. З. Захариев, проф. О. Колев, проф. С. Чернинкова, доц. Д. Богданова, доц. Д. Георгиев, доц. Г. Гозманов, доц. П. Колев, доц. И. Манчев, доц. М. Миланова, доц. Юл. Петрова, доц. И. Райчев, доц. Б. Стаменов, доц. Л. Хараланов, доц. Пл. Цветанов.

Национални научни конференции

Първа научна конференция на секцията на невролози, психиатри и неврохирурзи при Републиканското научно дружество на терапевтите се провежда през 1954 г. Участници – 29.

Втора национална конференция на невролозите, психиатрите и неврохирурзите, посветена на проблемите на епилепсията, се провежда 21-23.5.1957 г. председател на орг. комитет е проф. Г. Узунов.

Трета национална конференция на секцията на невролозите и психиатрите към републиканското научно медицинско дружество на терапевтите, съвместно с научното дружество на съдебните медици и криминалистите се организира 29-31.10.1959 г. в София. Посветена е на проблемите на алкохолизма.

Четвъртата национална конференция на българските невролози и психиатри e 23-25.11.1961 г. в София. Посветена е на приложението на невролептиците и нивалина.

Пета национална конференция на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България се провежда 14-16.11.1963 г. Посветена е на съдовите заболявания на нервната система. председател на организационния комитет е Г. Ганев.

Шестата национална конференция на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България се e състояла 7-9.10.1965 г. в гр. Варна.

На 23.6.1977 г., Републиканското научно медицинско дружество на невролозите, психиатрите и неврохирурзите се разпада на три отделни научни дружества. Дружеството по неврология става самостоятелно и започва ново броене на националните конференции, без да променя поредността на националните конгреси.

Първа национална конференция по неврология – няма данни

Втора национална конференция по неврология – няма данни

Трета национална конференция по неврология се провежда 4-6.11.1983 г. в София заедно с V българо-румънски симпозиум по неврология. председател на организационния комитет е Б. Йорданов. Основна тема е множествена склероза.

Четвърта национална конференция по неврология посветена на проблеми на спешната неврология и се провежда 13-15.10.1989 г. в Плевен заедно със VII българо-румънски симпозиум по неврология. председател на организационния комитет е проф. Е. Стаменов.

Пета национална конференция по неврология и Декада на мозъка се провежда 19-20.5.1994 г. в Пловдив. председатели на организационния комитет са проф. Д. Минчев и проф. Е. Хаджипетрова.

Шеста национална конференция по неврология – не се провежда.

Седма национална конференция по неврология – не се провежда.

Осма национална конференция по неврология с международно участие се провежда 4-6.6.1999 г. в гр. София.

Девета национална конференция по неврология с международно участие е проведена в София 25-27.09.2003 г. Участват над 600 невролози от цялата страна. председатели на организационния комитет са проф. П. Стаменова, проф. П. Шотеков и проф. И. Миланов.

След 2003 г. не се провеждат повече национални конференции. Вместо тях се провеждат Национални конгреси вече на всеки 2 години, вместо на всеки 4 години.