Етичен кодекс

Настоящият етичен кодекс е приет на заседание, проведено на 31.01.2012 г. на УС на Дружеството. Той цели да урегулира взаимоотношенията между членовете в дружеството и на дружеството с други организации и институции. Приемането и спазването на Етичния кодекс е задължително условие за членство в БДН и всеки член се задължава да не нарушава разпоредбите и духа на Етичния кодекс. Всеки член на дружеството освен настоящия кодекс, трябва да спазва и Кодекса за професионална етика на лекарите, приет от Българският лекарски съюз.

Основен приоритет на БДН е организиране на обучението, професионалното израстване и защита на интересите на членовете на дружеството.

I. Обучението

Обучението на медицинските специалисти, членуващи в дружеството, следва да се провежда под контрола, под егидата и логото на БДН. Етичният кодекс не касае самостоятелни обучителни мероприятия от фармацевтични компании, провеждани без контрола на БДН. Насърчава се организирането от фармацевтичните компании на промоционални, научни, обучителни или професионални мероприятия, конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни събития за членовете на БДН, да става с участието и под контрола на БДН, за да се гарантира предоставянето на качествена, съвременна и обективна информация. Този кодекс не касае и продължителното обучение, провеждащо се под егидата на Българският лекарски съюз (БЛС).

1. Обучението може да се провежда под формата на лекции, кръгли маси, дискусии, беседи, статии в научни и масови списания и вестници, радио и телевизионни предавания, интернет и други форми. За да се проведе обучение под егидата на БДН, то трябва да отговаря на определени условия:

2. Обучението се провежда от лектори, утвърдени от управителния съвет (УС) на дружеството.

3. Темите на изнасяните от тях лекции следва да са свързани с тяхната научна или практическа дейност и интереси.

4. Върху лекторите не може да се оказва натиск за съобщаване или прикриване на научни факти.

5. Научната програма се утвърждава от УС на Дружеството, ако отговаря на определени критерии:

 • съдържа утвърдена и съвременна научно потвърдена информация.
 • лекциите отразяват схващанията на лектора по даден проблем, съобразени с научната информация. Те не могат да съдържат внушения направени от фармацевтични фирми, за които няма ясна научна аргументация. Отговорността за изнесените данни се носи от лектора.
 • не съдържа пряка реклама на лекарствени продукти, апаратура или фирми производители.
 • не касае продукти, които не са разрешени в България или терапевтична индикация, която не е отразена в кратката характеристика на продукта.
 • използваните нагледни материали не съдържат логото на компанията производител.
 • лекциите не могат да се приемат за рекламен и промоционален материал и като такива да подлежат на контрол от научното звено на фирми.
 • използваните лекционни материали не могат да бъдат по никакъв начин проверявани, контролирани и коригирани от фирми производители.

6. Мястото на изнасяне на лекцията трябва да бъде утвърдено от УС на дружеството и да отговаря на определени критерии:

 • провежда се в зали, оборудвани с аудио-визуално техника.
 • не може да бъде в хранителни или питейни заведения, в които няма подходящи условия за изнасяне на лекции.
 • не може да бъде в места, които уронват обществения престиж на участниците.

7. Участието в конгреси, конференции и други научни мероприятия в страната и чужбина се приема като част от обучението на невролозите. За тази цел те могат да приемат спонсорство от фармацевтични фирми. Фармацевтичните фирми могат да предоставят грандове на БДН за участие на членове на дружеството в научни мероприятия, препоръчани от БДН.

 • Грандовете на БДН се предоставят на членове на дружеството, утвърдени от УС, съобразно квалификацията на лекарите.
 • Когато фармацевтичните фирми спонсорират пряко невролози за участие в научни мероприятия, без участие на дружеството, се препоръчва да информират БДН за спонсорираните участници. Желателно е да се спазват следните условия:
 • спонсорът не може да поставя условия за задължение от страна на медицинския специалист да предписва или да насърчава предписването на даден лекарствен продукт в замяна на спонсорството.
 • спонсорът не бива да поставя спонсорирания в унизителни условия на пътуване и хотелски условия.

8. Срещите с медицински представители не се приемат като част от обучението на лекарите. Такива срещи могат да се провеждат при спазване на определени условия:

 • желанията за провеждане на среща на медицинския специалист и вътрешните правила на лечебното заведение следва да бъдат съблюдавани от медицинските представители.
 • медицинските представители нямат право да убеждават медицинския специалист в предимството на техните продукти, без използване на достоверни научни данни.
 • медицинските представители нямат право да стимулират медицинските специалисти към предписване на определени лекарствени продукти срещу предоставянето на материални придобивки.
 • препоръчва се тези срещи да се провеждат извън работното време на медицинския специалист и извън лечебното заведение.

II. Защита на интересите

БДН стимулира етичните и колегиални взаимоотношения между неговите членове, както и съответното отношение на всички външни институции и сдружения, средства за масова информация към членовете на Дружеството. Не се приемат за етични унизителни или опозоряващи твърдения относно дейността, личното или служебно положение на членове на дружеството. Ако възникне личен спор от професионален или друг характер между членове на дружеството, те трябва да положат усилия за неговото колегиално уреждане. При неуспех следва да потърсят съдействие на БДН.

Професионалните и финансови интереси на членовете на БДН трябва да бъдат защитавани от УС пред всички институции.

При установяване на нарушения на настоящия етичен кодекс, УС на дружеството уведомява съответните етични комисии и етичната комисия на БДН. Установените нарушения се огласяват на сайта на БДН.