Правилник

Този правилник урежда дейността на дружеството и е съобразен с устава. Приет е на заседание на Управителния съвет на 31.01.12.

I. Членство.

1. Индивидуално членство.

1.1. Общи положения. Кандидатът за членство съобразно с устава на БДН трябва да подаде молба до ръководството, която може да се изпрати и по електронен път. В молбата задължително фигурират адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка. В молбата се упоменава наличието или не на придобита специалност и месторабота.

1.2. Права. Определят се от устава на БДН. Всеки член получава безплатно списанието на дружеството. Има право да участва в националните конгреси и конференции, както и в продължителното обучение при преференциални условия. Има право да кандидатства за грандове, предоставени от БДН. Редовното членство се удостоверява с валидна членска карта и документи за заплатен членски внос.

1.3. Задължения. С приемането си за член всеки медицински специалист се задължава да спазва изискванията на етичния кодекс, правилника и устава на БДН и да заплаща членски внос. Размерът на годишния членски внос, определен с решение на общото събрание е 20 лв. Всеки член е длъжен да присъства на общите събрания. Нередовен член на дружеството е всеки, който към края на първото тримесечие на календарната година не е заплатил членския си внос за всички изминали години от приемането му, без прекъсване. Нередовен член е и всеки, който системно не присъства на общите събрания, без уважителни причини. Нередовните членове губят правата си като членове на дружеството и кандидатстват отново за приемане по общия ред.

2. Клонове на дружеството.

2.1. Общи положения. Организират се в областните градове. Могат да бъдат организирани и в градове с повече от 10 члена, които не са областни. Могат да обхващат и няколко областни града. Те могат да бъдат съдебно регистрирани. За организиране на местни клонове е необходимо събрание с избор на председател и уведомяване на Управителния съвет. По желание могат да бъдат избрани и един зам. председател и секретар. Изборът става чрез явно гласуване и просто мнозинство. Протоколът от проведеното изборно събрание се изпраща на УС на дружеството. Той трябва да съдържа личните данни на участниците в събранието и да бъде подписан от избраният председател на клона. Мандатът на избраното областно ръководство изтича с този на УС на дружеството, след което трябва да се проведе нов избор. Няма ограничения за броя на мандатите. При първоначално създаване на клон на дружеството се допуска подаване и на колективна молба за членство по електронен път. Наименованията на клоновете на Дружеството се образуват, като към наименованието на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

2.2. Права. Клоновете могат да провеждат продължително обучение и областни конференции, след съгласуване с Управителния съвет. Могат да поставят проблеми на членовете пред Управителния съвет на дружеството. Могат да осъществяват контакт с регионалните здравноосигурителни каси, регионалните колегии на Българският лекарски съюз и регионалните здравни инспекции по възникнали проблеми на членовете на дружеството. Могат да събират допълнителен членски внос за нуждите на клона.

2.3. Задължения. Клоновете трябва да отчитат членския внос за календарната година пред ръководството на дружеството. Всеки член на клона на дружеството е задължен да отчита членския си внос към БДН. Трябва да поддържат актуален регистър с имената и данните за контакт на своите членове, техните професионални обучения и компетентности. Трябва да съхраняват протоколите от проведените събрания и документите за заплатения членски внос.

II. Професионално израстване

Професионалното израстване на всеки член на БДН е задължение на Дружеството. Включва както подходящо обучение, така и промоция на кандидатите за заемане на подходяща професионална позиция, участие в комисии, консултантска дейност и др. Промоцията се изразява в даване на съответните препоръки за кандидата. За тази цел Дружеството поддържа регистър на своите членове, включващ техните професионални обучения и умения.

III. Печатен орган.

Списанието на дружеството се нарича “Българска Неврология”. Издават се 3 книжки годишно. Редакционният съвет се избира от Управителния съвет на дружеството. Всеки публикуван материал трябва да бъде рецензиран. Разпространява се безплатно за членовете на дружеството.

IV. Електронна медия.

БДН поддържа web сайт, който се обновява ежемесечно. На сайта се публикуват устава, правилника, етичния кодекс, ръководството, клоновете и членовете на дружеството. Публикува се списък на научните мероприятия в страната и чужбина, за които могат да бъдат получавани грандове от БДН. Съобщават се всички новини, касаещи членовете на дружеството.

V. Конгреси.

Националните конгреси се провеждат веднаж на две години. Между конгресите могат да се провеждат годишни национални и областни конференции. Председател на организационния комитет на конгресите и националните конференции е председателя на дружеството. Членовете на организационния комитет се избират от Управителния съвет. Тематиката на конгреса се решава на заседание на УС на дружеството. Председател на организационния комитет на областните конференции е областният председател на дружеството, който избира организационния комитет и обсъжда с него тематиката на конференцията.

Изборът на фирма за техническо организиране на национален конгрес и конференция се утвърждава от УС.

VI. Продължително обучение.

Организиране на научни прояви. Провеждат се под егидата на дружеството, след утвърждаване на научната програма и лекторите, съобразно с Етичния кодекс. За тази цел се подава писмена молба (може и по електронна поща) към Управителния съвет с приложена програма и лекции. Продължителното обучение може да се организира от областните клонове на дружеството, след утвърждаване на научната програма и лекторите от Управителния съвет.

За разглеждане на документите и използване на логото на дружеството се заплаща такса, определена от УС, съобразно значимостта и продължителността на научната проява.

Лекторите получават хонорар от фармацевтичните фирми за изготвяне и изнасяне на лекцията въз основа на договор.

Лекторите получават хонорар за изготвяне и изнасяне на лекция, поръчана от Дружеството, в размер определен от УС.

Предоставяне на грандове от БДН за участие в научни мероприятия. Предоставят се за участие в научни мероприятия, които са утвърдени от БДН. Предоставят се само на редовни членове на БДН.

VII. Представителство.

Изявления от името на Дружеството може да прави съмо неговият председател или упълномощено от него лице. Всички проблеми се обсъждат на заседание на УС. Същото може да бъде проведено чрез телефонна или електронна връзка при липса на възможност за събиране на членовете на УС.

Кореспонденцията на дружеството се осъществява само на бланки на дружеството, с подписа на председателя и печата на дружеството.

VIII. Етични норми.

Взаимоотношенията в Дружеството и извън него се осъществяват чрез стриктно спазване на Етичния кодекс. За контрол на неговото изпълнение са избира тричленна етична комисия, която докладва пред УС за допуснати нарушения и предлага санкции.

IX. Помощни органи.

За осъществяване на своята дейност УС избира редакционен съвет, етична комисия и технически сътрудник. С оглед координацията на работата в страната се създава консултативен съвет, който включва председателите на областните клонове на дружеството.