Списание „Българска Неврология“ том 11, брой 3, октомври 2011

СЪДЪРЖАНИЕ:

Обзори

  • НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕН АЛКОХОЛИЗЪМ
  • СЪННА ДЕПРИВАЦИЯ И ЕПИЛЕПСИЯ
  • АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ. КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ
  • УВРЕДИ НА ЦЕРВИКОБРАХИАЛНИЯ ПЛЕКСУС – ПРОБЛЕМИ НА ДИАГНОЗАТА
  • КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА AТОРВАСТАТИН В НЕВРОЛОГИЯТА

Оригинални статии

  • ВЛИЯНИЕ НА СЪННАТА ДЕПРИВАЦИЯ ВЪРХУ ЕЕГ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕПИЛЕПСИЯ
  • ТРАНСКРАНИАЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА СРЕДНА МОЗЪЧНААРТЕРИЯ И КЛИНИЧНА ОЦЕНКА ПРИ БОЛНИ С ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ, ЛЕКУВАНИ С ACTILYSE®: РАННА ПРОГНОЗА НА ИЗХОДА
  • ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ НЕВРОПРОТЕКТИВНИЯ ЕФЕКТ НА LAMOTRIGINE ПРИ ПЛЪХОВЕ С МЕДИКАМЕНТОЗНА ХИПОКСЕМИЯ
  • КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЛЕДОПЕРАТИВНАТА TC-99M-MIBI СПЕКТ ПРИ БОЛНИ С МОЗЪЧНИ ТУМОРИ И МЕДИКАМЕНТОЗНО-РЕЗИСТЕНТНА ЕПИЛЕПСИЯ

Изтеглете списанието в PDF формат (1.9mb)